058 21 22 291

ANBI

1. Baptisten Gemeente Leeuwarden

Vastgelegd in de statuten van 3 april 1963.

De Baptistengemeente Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De grondslag van de gemeente is het betrouwbare woord van God, zoals dat in de Bijbel is opgenomen. De gemeente gelooft en belijdt daarom:

 • dat het heelal en alles wat daarin is door God is geschapen;
 • dat God een God van liefde is;
 • dat Hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven, die voor de mens heeft geleden, is gestorven en op de derde dag is opgestaan, opdat de mens niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven heeft;
 • dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel;
 • dat God aan zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven met zijn verschillende gaven en krachten;
 • dat Jezus Christus naar zijn woord eens zal weerkomen;
 • dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is;
 • dat de mens zich alleen door persoonlijk geloof en bekering een kind van God kan noemen;
 • dat de doop door onderdompeling plaats vindt op belijdenis van persoonlijk geloof, waarmee de dopeling tevens lid van de gemeente wordt;
 • dat naar het woord van Jezus Christus naast de doop als instelling is gegeven het avondmaal als een gemeenschaps- en verbondsmaal.

Doel van de gemeente: 

Het doel van de gemeente is het vormen van een gemeenschap waarin leden en vrienden worden opgebouwd in het geloof, de liefde, de hoop en verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en tot de verbreiding van het evangelie en hiertoe wanneer nodig samen te werken met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Contactgegevens

 • Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD Leeuwarden
 • baptisten@parkkerk.nl
 • 058 21 22 291
 • Fiscaal nummer: 0025.43.837

3. Bestuurssamenstelling 

De kerkenraad van Baptistengemeente Leeuwarden bestaat uit

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • 6 overige raadsleden

4. Beleidsplan Baptisten Gemeente Leeuwarden

De Baptistengemeente Parkkerk Leeuwarden is een warme gemeente waarin Jezus Christus centraal staat en we oog hebben voor elkaar. Een gemeente waarin we in gesprek zijn met elkaar om ons geloof te delen en te verdiepen. Een gemeente waarin we zonder oordeel de ander tegemoet willen treden, op zoek naar ieders geloofsverhaal. We zijn een gemeente waarin we met de Bijbel in het midden op zoek zijn naar wat God ons in het hier en nu wil zeggen.

We zijn dus niet een gemeente van allerlei standpunten, maar een gemeente die wel laat zien waar ze staat in de wereld. Onze houding wordt ontwikkeld in voortdurend geloofsgesprek met elkaar. We vormen een gemeente waarin we ons telkens weer willen spiegelen aan Jezus. Een gemeente waarin we de centraal stellen dat we zijn bevrijd doordat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. Daardoor kunnen we over onze eigen grenzen heen reiken naar de ander.

Ons volledige beleidsplan leest u hier.

Baptistengemeente Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Beleidsplan van de Unie: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf. Het beleidsplan bevat twee bijlagen. 

5. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

6. Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten in artikel 1:

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG (artikel 2)

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL (artikel 3)

Het doel van de Unie is:

 • onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 • de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 • mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via:

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Uit het jaarverslag van de secretaris:

Beste zusters en broeders: voor het jaar 2015 kunnen we weer zeggen dat er veel is gebeurd in de Baptisten Gemeente Parkkerk in Leeuwarden.

Reserveren

We hebben een elektronisch agendasysteem in gebruik genomen door de gastvrouwen en -heren, en de coördinator van de facilitaire zaken. Hierdoor kan er, bij reserveringen van een ruimte, voor worden gezorgd dat in de koude tijd van het jaar de verwarming aan staat. Bovendien wordt de deur geopend, staat het alarm uit en kan er koffie en thee worden klaar gezet. Maar als je onderling wel afspreekt iets in kerk te willen doen, maar vergeet om het in de agenda te laten zetten, dan sta je toch nog voor een dichte deur...

Verbouwing & renovatie

In 2017 is er gestart een grote verbouwing en worden er grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
In 2015 en 2016  zijn er tal van kleine werkzaamheden gedaan. Zo is er onderhoud gepleegd aan de brandblussers (4 stuks vervangen), is er opdracht gegeven voor de reparatie van noodverlichtingen (uitvoer feb. 2016) en is er een mengkraan in de keuken vervangen.  

Buiten de vele praktische klussen is er een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd, meegedacht met de verbouwingscommissie, vele malen vergaderd.  Verder nagedacht over een onderhoudsschema voor na de verbouwing en is de lopende actielijst wederom flink ingekort door het uitvoeren van tal van werkzaamheden die daarop stonden. 

We zien dankbaar terug op een vruchtbaar jaar en gaan er ook in 2018 weer vol tegenaan! 

 

Nieuwe begrippen

Het afgelopen jaar hebben we ook wat nieuwe begrippen ingevoerd. Zo zijn de jeugdgroepen opnieuw geintroduceerd met 10Agers4Him, Rock Solid en jongerenkring.

 

Het volledige jaarverslag ook mbt financiën over 2017 kunt u hier lezen. 

    Werkelijk 2016 / Begroting 2016 en begroting 2017    
BATEN       LASTEN      
  Werkelijk Begroting Begroting   Werkelijk Begroting Begroting
  2016 2016 2017   2016 2016 2017
Bijdragen       Personeelskosten      
Vaste bijdragen 86,322 86,000 86,000 Salarissen 60,637 60,500 61,200
        Kosten sprekers 1,264 1,300 1,300
  86,322 86,000 86,000   61,901 61,800 62,500
Collecten       Huisvestingskosten      
Gemeentewerk 4,848 4,500 4,500 Klein onderhoud/reservering 4,197 2,000 3,000
Avondmaal 2,203 2,500 2,200 Belastingen 366 400 400
Paasdankoffer 585 1,200 1,000 Verzekeringen 2,744 2,800 2,900
Pinkstergave 570 1,000 1,000 Water/gas/elektra 10,301 10,000 10,500
Kerstgave 7,246 6,500 6,500 Overige huisvestingskosten 1,018 2,000 2,000
Onderhoud 1,245 1,200 1,200 Afschrijving kerkgebouw 2,500 13000 13,000
Jeugdwerk 1,032 1,200 1,200 Rente NRF/SKG 1356 7,000 7,000
Zending 1,461 1,500 1,500 Eenmalige kosten renovatie 3742 5,000  
Bijzondere collecten 3,470 1,500 2,000   26,224 42,200 38,800
  22,660 21,100 21,100 Algemene kosten      
Beheer gebouwen       Uniecontributie 8,288 8,500 8,000
Bijdragen Bouwfonds 11,172 18,600 11,000 PRE/WOS/Kringen 1,038 1,000 1,000
Oud papier aktie 7,222 6,000 6,500 Jeugdwerk 1,082 2,500 2,275
Huren 1,800 1,500 1,500 Ons Gemeente Erf 1,830 3,000 2,000
Exploitatie zalen 508 400 500 Contributies 4,570 2,000 3,000
Diversen
Ons Gemeente Erf
Diverse ontvangsten
20.703
55
58
26.500
100
500
19.500
100
100
Telefoon/internet/website
Secretariaat/drukwerk
Bijzondere collecten
Keukenexploitatie
1.679
888
1.786
1.464
2.000
2.500
1.700
1.200
2.000
2.500
1.700
1.400
  113 600 200 Diverse uitgaven
Kerk in de wijk
2.841
0
5.000
500
3.500
0
Tekort     1,875 Saldo 25.466
16.207
29.900
300
27,375
  129,798 134,200 128,675   129,798 134,200 128,675
               

 

9. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen

De begroting voor 2018 is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van 2017.

De gemeente kreeg in 2016 het juridisch eigendom van de Parkkerk. 
In 2017 zijn we gestart met de renovatie/verbouwing van de Parkkerk.