058 21 22 291

ANBI

1. Baptisten Gemeente Leeuwarden

Vastgelegd in de statuten van 3 april 1963.

De Baptistengemeente Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De grondslag van de gemeente is het betrouwbare woord van God, zoals dat in de Bijbel is opgenomen. De gemeente gelooft en belijdt daarom:

 • dat het heelal en alles wat daarin is door God is geschapen;
 • dat God een God van liefde is;
 • dat Hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven, die voor de mens heeft geleden, is gestorven en op de derde dag is opgestaan, opdat de mens niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven heeft;
 • dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel;
 • dat God aan zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven met zijn verschillende gaven en krachten;
 • dat Jezus Christus naar zijn woord eens zal weerkomen;
 • dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is;
 • dat de mens zich alleen door persoonlijk geloof en bekering een kind van God kan noemen;
 • dat de doop door onderdompeling plaats vindt op belijdenis van persoonlijk geloof, waarmee de dopeling tevens lid van de gemeente wordt;
 • dat naar het woord van Jezus Christus naast de doop als instelling is gegeven het avondmaal als een gemeenschaps- en verbondsmaal.

Doel van de gemeente: 

Het doel van de gemeente is het vormen van een gemeenschap waarin leden en vrienden worden opgebouwd in het geloof, de liefde, de hoop en verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en tot de verbreiding van het evangelie en hiertoe wanneer nodig samen te werken met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Contactgegevens

 • Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD Leeuwarden
 • baptisten@parkkerk.nl
 • 058 21 22 291
 • Fiscaal nummer: 0025.43.837

3. Bestuurssamenstelling 

De kerkenraad van Baptistengemeente Leeuwarden bestaat uit

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • 6 overige raadsleden

4. Beleidsplan Baptisten Gemeente Leeuwarden

De Baptistengemeente Parkkerk Leeuwarden is een warme gemeente waarin Jezus Christus centraal staat en we oog hebben voor elkaar. Een gemeente waarin we in gesprek zijn met elkaar om ons geloof te delen en te verdiepen. Een gemeente waarin we zonder oordeel de ander tegemoet willen treden, op zoek naar ieders geloofsverhaal. We zijn een gemeente waarin we met de Bijbel in het midden op zoek zijn naar wat God ons in het hier en nu wil zeggen.

We zijn dus niet een gemeente van allerlei standpunten, maar een gemeente die wel laat zien waar ze staat in de wereld. Onze houding wordt ontwikkeld in voortdurend geloofsgesprek met elkaar. We vormen een gemeente waarin we ons telkens weer willen spiegelen aan Jezus. Een gemeente waarin we de centraal stellen dat we zijn bevrijd doordat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. Daardoor kunnen we over onze eigen grenzen heen reiken naar de ander.

Ons volledige beleidsplan leest u hier.

Baptistengemeente Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Beleidsplan van de Unie: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf. Het beleidsplan bevat twee bijlagen. 

5. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

6. Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten in artikel 1:

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG (artikel 2)

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL (artikel 3)

Het doel van de Unie is:

 • onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 • de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 • mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via:

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Uit het jaarverslag van de secretaris:

Beste zusters en broeders: voor het jaar 2015 kunnen we weer zeggen dat er veel is gebeurd in de Baptisten Gemeente Parkkerk in Leeuwarden.

Reserveren

We hebben een elektronisch agendasysteem in gebruik genomen door de gastvrouwen en -heren, en de coördinator van de facilitaire zaken. Hierdoor kan er, bij reserveringen van een ruimte, voor worden gezorgd dat in de koude tijd van het jaar de verwarming aan staat. Bovendien wordt de deur geopend, staat het alarm uit en kan er koffie en thee worden klaar gezet. Maar als je onderling wel afspreekt iets in kerk te willen doen, maar vergeet om het in de agenda te laten zetten, dan sta je toch nog voor een dichte deur...

Verbouwing & renovatie

In 2015 is er door de Beheer commissie met name klein onderhoud gedaan.  In afwachting van de grote verbouwing zijn geen grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
Wel zijn er tal van kleine werkzaamheden gedaan. Zo is er onderhoud gepleegd aan de brandblussers (4 stuks vervangen), is er opdracht gegeven voor de reparatie van noodverlichtingen (uitvoer feb. 2016) en is er een mengkraan in de keuken vervangen.  

Buiten de vele praktische klussen is er een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd, meegedacht met de verbouwingscommissie, vele malen vergaderd.  Verder nagedacht over een onderhoudsschema voor na de verbouwing en is de lopende actielijst wederom flink ingekort door het uitvoeren van tal van werkzaamheden die daarop stonden. 

We zien dankbaar terug op een vruchtbaar jaar en gaan er ook in 2016 weer vol tegenaan! 

 

Nieuwe begrippen

Het afgelopen jaar hebben we ook wat nieuwe begrippen ingevoerd. Zo zijn de jeugdgroepen opnieuw geintroduceerd met 10Agers4Him, Rock Solid en jongerenkring.

 

Het volledige jaarverslag over 2015 kunt u hier lezen. 

8. Financiële verantwoording 

BATEN             LASTEN            
    Werkelijk   Begroting Begroting       Werkelijk   Begroting   Begroting
    2014   2015 2016       2014   2015   2016
Bijdragen             Personeelskosten            
Vaste bijdragen   78.069   78.000 76.000   Salarissen   59.941   60.000   61.000
Feikje   5.902         Kosten sprekers   987   1.000   1.000
    83.971   78.000 76.000       60.928   61.000   62.000
Collecten             Huisvestingskosten            
Gemeentewerk   4.705   5.000 5.000   Klein onderhoud   1.729   2.000   1.000
Avondmaal   2.763   3.000 3.000   Belastingen   360   400   400
Paasdankoffer   1.107   1.200 1.200   Verzekeringen   2.736   2.800   2.800
Pinkstergave   1.176   1.000 1.000   Water/gas/elektra   9.717   10.000   10.000
Kerstgave   6.736   6.500 6.500   Overige huisvestingskosten   4.532   1.500   1.500
PRE/WOS   1.393         Afschrijving kerkgebouw   5.000   5.000   10.868
Onderhoud   1.313   1.200 1.000   Rente UBS   3.000   2.100    
Jeugdwerk   1.411   1.500 1.500   Rente NRF/SKG           5.885
Zending       1.200 1.200       27.074   23.800   32.453
Bijzondere collecten   3.280   1.500 1.500   Algemene kosten            
    23.884   22.100 21.900   Uniecontributie   9.563   9.500   9.400
Beheer gebouwen             Feikje   5.902        
Bijdragen Bouwfonds   1.595   2.000 14.000   PRE/WOS   789   1.000   1.000
Oud papier aktie   5.223   5.000 5.000   Jeugdwerk   1.660   2.500   2.500
Huren   1.825   1.500 1.500   Ons Gemeente Erf   2.977   3.000   3.000
Exploitatie zalen   552   500 500   Contributies   1.952   2.000   2.000
    9.195   9.000 21.000   Telefoon/internet/website   1.388   2.700   1.500
Diversen             Secretariaat/drukwerk   1.152   1.500   1.500
Ons Gemeente Erf   85   100 100   Bijzondere collecten   3.019   1.700   1.700
Diverse ontvangsten   3.497   500 500   Keukenexploitatie   1.178   1.200   1.200
    3.582   600 600   Diverse uitgaven   5.122   3.500   3.500
                  34.702   28.600   27.300
Tekort   2.072   3.700 2.253                
                           
    122.704   113.400 121.753       122.704   113.400   121.753

De volledige financiële verantwoording kunt u vinden in ons jaarverslag over 2015.

9. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen

De begroting voor 2016 is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van 2015. De financiële ondersteuning van een zendeling is beëindigd in  2014 in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd.

In 2016 hopen we te starten met een renovatie/verbouwing van de Parkkerk en wordt met de uitvoering gestart. De gemeente krijgt in 2016 het juridisch eigendom van de Parkkerk.